Kategorie konkursowe:

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
”MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”,
„INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC”.

Cel konkursu „Innowator Mazowsza”:

Promocja postaw proinnowacyjnych wśród społeczeństwa regionu Mazowsza w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Realizacja konkursu wyłoni najbardziej innowacyjne rozwiązania na poziomie przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi, stosujące nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej oraz wyłoni twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych w postaci udokumentowanych prac doktorskich, zawierających innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce.

Kryteria Wyboru Laureatów Konkursu „Innowator Mazowsza”:

Wszystkie kryteria dla obu kategorii konkursowych muszą być zgodne z obowiązującymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu „Innowator Mazowsza”.

Nagrody:

W kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” zdobywcy poszczególnych miejsc otrzymują następujące nagrody:
I miejsce – 25.000 zł brutto*;
II miejsce – 15.000 zł brutto*;
III miejsce – 10.000 zł brutto*.

W kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec” zdobywcy kolejnych miejsc otrzymują następujące nagrody:

I miejsce – 10.000 zł brutto*;
II miejsce – 7.000 zł brutto*;
III miejsce – 5.000 zł brutto*;

*Laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymają nagrody finansowe. Należny podatek oraz inne zobowiązania wynikające z obowiązujących regulacji prawnych, potencjalni laureaci pokrywają we własnym zakresie.

Zdobywcy nagród i wyróżnień zyskują możliwość posługiwania się tytułem „Zdobywca I/II/III nagrody/ wyróżnienia/ w konkursie „Innowator Mazowsza” w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”/„Innowacyjny Młody Naukowiec” roku ………. ”.
Oprócz nagród mogą być przyznawane wyróżnienia w postaci dyplomów.

Wymagane dokumenty:

W kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” wymagane są następujące dokumenty:

1. wypełniony załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy;
2. wypełniony załącznik nr 2a – charakterystyka innowacyjności firmy – opis innowacyjnego produktu/ usługi / technologii;
3. wypełniony załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści zgodnie z § 13 ust. 4;
5. kopie dokumentów świadczących o innowacyjności zgłaszanego projektu (certyfikaty, patenty, opinie itp.).

W kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec” wymagane są następujące dokumenty:

1. wypełniony załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy;
2. wypełniony załącznik nr 2b – charakterystyka pracy doktorskiej;
3. wypełniony załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści zgodnie z § 13 ust. 4;
5. recenzje pracy doktorskiej (kopie) lub opinia promotora pracy doktorskiej (kopia) lub opinia dziekana, dyrektora instytutu, przedsiębiorcy korzystającego z wyników pracy;
6. zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, zaświadczenie o zakończeniu przewodu doktorskiego lub kopia dyplomu.

Miejsce i termin składania wniosków konkursowych:

Termin rozpoczęcia przyjmowania prac konkursowych jest tożsamy z zamieszczeniem informacji o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i został wyznaczony na II kwartał 2008 r.

Termin zgłaszania wniosków konkursowych upływa dnia 30 września danego roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w IV kwartale danego roku.**

Wnioski konkursowe należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Innowator Mazowsza” kategoria „Młoda Innowacyjna Firma”/ „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

** – Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu ogłoszenia laureatów konkursu.

Kapituła Konkursu „Innowator Mazowsza”:

Nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu czuwa Kapituła Konkursu „Innowator Mazowsza”.
Szczegółowe zasady działania, skład oraz zakres kompetencji Kapituły Konkursu określa regulamin prac Kapituły Konkursu „Innowator Mazowsza”.
Tryb rozpatrywania prac konkursowych:

Ocena wniosków zgłoszonych do konkursu „Innowator Mazowsza” odbywa się w dwóch etapach:

1. Oceny formalnej
2. Oceny merytorycznej
3. Ocena zgłoszonych prac konkursowych jest dokonywana przez minimum dwóch członków Grupy Roboczej na podstawie kryteriów zawartych we właściwych arkuszach oceny, stanowiących załącznik Nr 4a i 4b do regulaminu konkursu „Innowator Mazowsza”.

Do oceny wniosków konkursowych Przewodniczący Kapituły powołuje Grupy Robocze właściwe dla każdej kategorii konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu:

1. O wynikach nominacji laureaci są powiadamiani w formie pisemnej.
2. Wyniki konkursu „Innowator Mazowsza” są ogłaszane podczas uroczystości wręczania nagród.
4. Lista laureatów jest podawana do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz stornie internetowej projektu RIS MAZOVIA www.ris-mazovia.pl.
5. O terminie i miejscu uroczystości uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Kontakt:

Wszelkie dodatkowe informacje i pytania na temat konkursu „Innowator Mazowsza” można uzyskać Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Wydział Innowacyjności
ul. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

poprzez adres poczty elektronicznej innowator.mazowsza@mazovia.pl
Pytania i informacje dotyczące kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”:
Aleksander Buczacki
tel. (022) 59-79-779, e-mail: a.buczacki@mazovia.pl
Tomasz Skorupski
tel. (022) 59-79-792, e-mail: t.skorupski@mazovia.pl

Pytania i informacje dotyczące kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec”:
Maria Antosik
Tel. (022) 58-30-501
Anna Rutkowska
tel. (022) 59-79-793, e-mail: a.rutkowska@mazovia.pl