Mechanizmy finansowe to dodatkowe (oprócz funduszy europejskich) wsparcie przedsięwzięć prorozwojowych zmniejszających różnice ekonomiczne i społeczne w obrębie EOG, a także zacieśniających współpracę między Polską a państwami darczyńcami. To jedne z niewielu funduszy docierających tam, gdzie trudno o zdobycie środków z programów operacyjnych. Wpasowują się idealnie w lukę, trafiając do beneficjentów, którzy mieliby kłopoty z uzyskaniem środków z dużych programów, takich jak „Kapitał ludzki” czy „Innowacyjna gospodarka.

Wprowadzanie mechanizmów finansowych w Polsce odbywa się bardzo sprawnie, czego dowodem są duża wartość zawieranych umów i dobry poziom płatności. Dotychczas podpisano umowy na ponad 363,5 mln euro, co stanowi ponad 68 proc. kwoty alokacji. Stawia to nas na piątym miejscu wśród państw korzystających z pomocy oferowanej przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Z kolei przekazane płatności wynoszą prawie 68 mln euro, co stanowi blisko 13 proc. i plasuje Polskę na drugim miejscu – pisze „Rzeczpospolita”.

Programy z których można skorzystać:
Fundusz Wymiany Kulturowej – jego celem jest promowanie współpracy kulturalnej między Polską a państwami darczyńcami.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – ma wspierać współpracę edukacyjną między Polską a krajami darczyńcami, której celem jest zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć przez instytucje edukacyjne.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – o pomoc z niego mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni realizujący projekty z zakresu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz równych szans i integracji społecznej.

Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych – do jego zadań należy finansowanie warsztatów i seminariów, które mogą się przyczynić do ułatwienia bilateralnej współpracy naukowej we wszystkich obszarach wspieranych przez Norweski Mechanizm Finansowy.