Warunkiem uzyskania statusu metropolii będzie odpowiednia liczba mieszkańców. Nie może ona być mniejsza niż 500 tys. Musi też na jej terenie istnieć duże zagęszczenie ludności. Projekt ustawy metropolitalnej, czyli ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego, powstał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metropolią, zgodnie z projektem, ma być obszar obejmujący co najmniej jedno miasto na prawach powiatu wraz z otaczającymi je gminami. Ma on charakteryzować się silnymi związkami funkcjonalno-przestrzennymi, w tym dużym przepływem osób, towarów i usług.

Metropolia będzie mogła powstać na mocy ustawy, bądź rozporządzenia Rady Ministrów. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie metropolią ma stać się zespół przedstawicieli gmin i powiatów należących do niej.

Zespół metropolitalny ma opracowywać strategię rozwoju i zagospodarowania. Uzyska uprawnienia do nabywania, zbywania i dzierżawienia nieruchomości, emitowania obligacji, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, udzielania poręczeń.

Projekt zakłada też powstanie zespołów miejskich obok metropolii. Utworzenie zespołów miejskich powinno ułatwić rozwój mniejszych miast poprzez aktywizowanie terenów w sąsiednich gminach.