Podczas spotkania minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła informację na temat przyjętego przed Radę Ministrów Planu stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego. Część z planowanych działań dotyczy wykorzystania Funduszy Europejskich. W obliczu osłabienia koniunktury gospodarczej środki pozyskane z Unii Europejskiej mogą stać się istotnym czynnikiem utrzymującym popyt inwestycyjny, a tym samym chroniącym nasz kraj przed potencjalnymi skutkami kryzysu.

W ramach Planu stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego przyjęto, że do końca 2009 roku wydatki kwalifikowane certyfikowane do Komisji Europejskiej sięgną co najmniej 16,8 mld zł. – To jest suma, która ma wrócić do Polski zasilając budżet państwa. Oznacza to, że wydatkowanie pieniędzy unijnych powinno być znacznie większe – mówiła minister E. Bieńkowska. Aby faktycznie fundusze trafiły do Polski w 2009 roku, projekty muszą zostać rozliczone wcześniej.

– Instytucje Pośredniczące powinny złożyć wnioski płatnicze na przełomie września i października aby Komisja Europejska miała czas na wypłacenie środków – wyjaśniała E. Bieńkowska. – Od stycznia praca w regionach musi ruszyć pełną parą, abyśmy mogli zrealizować przyjęte założenia. Jest to sprawa priorytetowa – podsumowała minister.

Minister Bieńkowska poinformowała również, że od początku przyszłego roku premier Donald Tusk będzie zapoznawał się ze stanem wykorzystania Funduszy Europejskich na każdym posiedzeniu Rady Ministrów. Informacja będzie cotygodniowo przedstawiana przez ministra rozwoju regionalnego.

Wiceminister Hanna Jahns zaprezentowała działania podjęte ze strony Komisji Europejskiej mające na celu złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego. Wśród nich znajduje się kilka istotnych ułatwień dla beneficjentów. Komisja Europejska proponuje rozszerzenie skali zaliczek nawet do 100 proc. wartości dofinansowania projektu oraz możliwość ponoszenia wydatków w tzw. „dużych projektach” jeszcze przed ich oficjalnym zatwierdzeniem przez Komisję. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie możliwe rozlicznie kosztów ogólnych na zasadzie ryczałtu, co powinno przyczynić się do szybszego wydatkowania środków. Na bazie propozycji sformułowanych przez Komisję Europejską strona polska wdroży kolejne ułatwienia w dostępie do środków unijnych i realizacji projektów.

fot.: www.mrr.gov.pl