Rząd podjął się nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewiduje ona skrócenie procedury uchwalania dokumentów planistycznych. Zgodnie z rządową propozycją projekt studium będzie wyłożony do publicznego wglądu przez co najmniej 21 dni (obecnie – 30 dni), a plan miejscowy 14 dni (dzisiaj jest to 21 dni). Termin składania uwag do obu dokumentów wyniesie 14 dni (obecnie 21).

Nowelizacja rozstrzygnie także wiele wątpliwości, które utrudniają stosowanie procedur planistycznych.

Nowelizacja rozstrzygnie także, kto zapłaci za wprowadzenie do miejscowego planu inwestycji celu publicznego, np. budowy drogi. Z projektu wynika, że koszty pokryje inwestor. W tej chwili żaden przepis tego nie reguluje.

Propozycje rządowe przewidują także zmiany dotyczące obszarów metropolitarnych. Plany obejmujące te tereny mają być mianowicie częścią planów województwa.

Rząd proponuje także wprowadzić jedną stawkę renty planistycznej. Wyniesie ona 25 proc. Gdy koszty związane z rentą będą wyższe od niej samej, wójt, burmistrz, prezydent mogą odstąpić od jej pobierania.