Eksperci MG przeanalizowali ponad 200 ustaw, wprowadzając zmiany m.in. w prawie o ruchu drogowym, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawie o notariacie i kodeksie spółek handlowych.

Kluczowym założeniem dokumentu jest likwidacja około 220 zaświadczeń, które do tej pory składali przedsiębiorcy i obywatele, oraz zastąpienie ich oświadczeniami.
Tzw. kultura oświadczeń ma zwiększyć zaufanie państwa do obywatela i wprowadzić zasadę domniemania jego uczciwości. MG proponuje m.in. zastąpienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS obowiązkiem podania jedynie numerów rejestrów. Ponadto urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję działalności prowadzoną w gminach.

Projekt ustawy znosi dodatkowo obowiązek składania oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Zrezygnowano także z wymogu poświadczenia niekaralności gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat. Ustawodawca wprowadził za to możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego i in. zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów.

Wśród zapisów przynoszących największe korzyści przedsiębiorcom należy ponadto wymienić m.in. uproszczenie procedur podejmowania działalności gospodarczej rozszerzenie katalogu przekształceń form jej prowadzenia, ograniczenie sprawozdawczości, obniżenie kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz wprowadzenie instytucji leasingu konsumenckiego.

Projekt zawiera zmiany o charakterze dereglamentacyjnym (uchylenie bądź zmiana na mniej uciążliwą formę obciążeń administracyjnych) deregulacyjnym (ograniczenie ingerencji Państwa w działalność gospodarczą) oraz depenalizacyjnym (ograniczenie karalności określonych czynów).