23 lutego 2012 r., w restauracji Sofa w Warszawie, odbyło się pierwsze z cyklu organizowanych przez CTPartners śniadań biznesowych, poświęconych normie ISO/IEC 20000.

 

W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele firm sektora prywatnego, przedstawiciele administracji publicznej jak i firm świadczących komercyjne usługi IT. Gościem specjalnym śniadania była Pani Danuta Piwnicka, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PKP Informatyka.

 

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że zainteresowani standardem powinni być wszyscy dostawcy usług IT, poszukujący potwierdzenia, że ich system zarządzania usługami IT jest zgodny z międzynarodową i powszechnie rozpoznawaną normą.

 

Dla sektora prywatnego certyfikat ISO/IEC 20000 staje się pozytywnym wyróżnikiem na konkurencyjnym rynku dostawców usług IT i obiektywną oceną jakości dostawcy. Dla administracji publicznej współpraca z certyfikowanymi usługodawcami to zaufanie do systemu zarządzania i świadczenia usług na najwyższym, niezaprzeczalnym poziomie.

 

Wymagania jakie norma stawia przed organizacjami lub ich działami są, w zakresie Systemu zarządzania usługami IT, wymaganiami minimalnymi. Praktyka wskazuje, że to certyfikat ISO/IEC 20000 jest mierzalnym wyznacznikiem poziomu efektywności modelu usługowego i tworzy kulturę ciągłego doskonalenia zarządzania usługami IT. Norma ISO/IEC 20000 i koncepcja modelu procesów opisana w bibliotece ITIL® stały się więc "standardem" zarządzania usługami IT w administracji publicznej wielu krajów Unii Europejskiej, ale także Polski (polski odpowiednik normy to PN-ISO/IEC   20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2), o czym świadczą prowadzone obecnie prace legislacyjne nad rozporządzeniem Rady Ministrów „w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.”

 

W listopadzie 2011 roku Rada Ministrów przedstawiła kolejny projekt rozporządzenia do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej. W rozdziale IV projektu rozporządzenia stwierdzono, że „Wymagania   określone   w   ust.   1   i   2  [projektu rozporządzenia-przyp. aut.] uznaje   się   za   spełnione,   jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie  i  udoskonalanie  zarządzania  usługą  podmiotu realizującego   zadanie   publiczne, odbywają się z   uwzględnieniem Polskich   Norm:   PN-ISO/IEC   20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.”
Obecnie projekt został przekazany do Ministra Gospodarki w celu przeprowadzenia procedury notyfikacji.

 

Kolejne śniadania z Ekspertem, podczas których poruszane będą, te ciekawe i bardzo aktualne zagadnienia poświęcone normie ISO/IEC 20000, odbędą się 1 marca w Katowicach i 8 marca w Poznaniu . W Poznaniu zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Gorąco zapraszamy.

 

Cytowany tekst projektu rozporządzenia Rady Ministrów znajduje się na stronie bip.msw.gov.pl 

 

Patroni medialni śniadania:

PUBLICZNI.PL i cyfrowa@polska.pl