Udział w seminarium będzie pomocny w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych.

Do udziału w seminarium, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, uprawnieni są pracownicy urzędów administracji publicznej wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Seminaria dedykowane są pracownikom instytucji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji m.in.w zakresie programów: Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wykonawcą seminariów na zlecenie MRR jest firma J.G.Training. Więcej informacji o seminarium dostępne jest na stronie www.oos.jgt.pl