– Od początku przyszłego roku, co tydzień zamierzamy publikować porównania wyników dla poszczególnych regionalnych programów na naszych stronach internetowych. Ma to być mobilizujące dla urzędów marszałkowskich – zapowiedziała minister E. Bieńkowska.

Podczas posiedzenia zespołu podsumowano również stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na połowę listopada 2008 r. oraz omówiono zmiany w ustawach środowiskowych, przedstawiono również prognozy wydatków kwalifikowanych certyfikowanych do Komisji Europejskiej w 2009 r.

Do połowy listopada 2008 r. w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych ogłoszono łącznie 128 konkursów, w których wiodące obszary dofinansowania dotyczyły projektów z zakresu wsparcia MŚP, infrastruktury drogowej, ochrony środowiska oraz turystyki. Złożonych zostało 4261 wniosków o wartości ok. 15,4 mld zł, zaś z beneficjentami podpisano 290 umów o wartości ponad 1,2 mld zł.

Najwięcej umów zawarto w województwie małopolskim (67 umów o wartości 96 mln zł). W odniesieniu do wartości zdecydowanym liderem jest Śląsk, w którym podpisano 12 umów na kwotę 464 mln zł. – W niektórych województwach zbyt słabe jest jednak tempo podpisywania preumów do projektów indywidualnych – zaznaczył wiceminister Krzysztof Hetman. Zapowiedział również, że do końca roku zostaną znowelizowane trzy rozporządzenia MRR stanowiące programy pomocowe w ramach RPO oparte na wyłączeniach blokowych. Według kwot zadeklarowanych przez poszczególne regiony, w 2009 r. wartość wydatków kwalifikowanych certyfikowanych do KE w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych ma wynieść docelowo ponad 6,5 mld zł.

Obecny na posiedzeniu zespołu wiceminister środowiska Maciej Trzeciak przypomniał, że od 15 listopada 2008 r. obowiązuje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. – Dzięki nowej ustawie mamy pełną zgodność przepisów krajowych ze wspólnotowymi. Wszyscy beneficjenci programów unijnych mogą zatem spać spokojnie – dodał. Wiceminister zapowiedział również, że dla urzędników w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska priorytetem będzie ocena inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

fot.: www.mrr.gov.pl