Projekt ustawy proponuje między innymi:

 • przyznać strażnikom prawo do stosowania środków oddziaływania wychowawczego,
 • przyznać strażnikom prawo do ujęcia i doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu albo gdy nie można ustalić jego tożsamości,
 • ustanowić święto strażnika gminnego w dniu 29 sierpnia, powierzyć nadzór nad strażami gminnymi wojewodzie przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji (w miejsce Komendanta Głównego Policji) oraz ustawowo określić zakres tego nadzoru.

  Projekt reguluje również sprawy związane z pragmatyką służbową, wynikające ze specyfiki pracy strażników gminnych. W tym zakresie dokument proponuje:

 • wprowadzić zasadę, że przepisy ustawy o strażach gminnych będą regulowały przeprowadzanie badań psychologicznych, a do badań lekarskich będzie miał zastosowanie Kodeks pracy,
 • wprowadzić możliwość zawarcia ze strażnikiem drugiej umowy na czas określony,
 • dopuścić do wykonywania zadań strażników dopiero po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego,
 • wprowadzić instytucję zawieszenia strażnika w wykonywaniu obowiązków pracowniczych w razie wszczęcia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • określić dodatkowe przypadki rozwiązania ze strażnikiem umowy o pracę,
 • rozszerzyć zakres prowadzonej przez straże ewidencji, z której informacja byłaby przekazywana właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu), wojewodzie, a następnie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • określić i uzupełnić stanowiska w straży,
 • określić czas pracy strażników.

  Prace toczą się w ramach Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), organu pomocniczego Ministra SWiA, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związku Miast Polskich.

  Projekt ustawy planowany jest do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w czerwcu 2008 roku.