Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych na swojej stronie udostępniła ankietę www.rio.gov.pl, którą po wypełnieniu redaktor oraz administrator strony podmiotowej BIP odesłał ją pocztą elektroniczną wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie XLS w terminie do 9 lipca br. do właściwej terytorialnie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Akcja trwać będzie do października br. i obejmuje:

1)zebranie ankiet z jednostek samorządu terytorialnego, które pozwolą dokonać wstępnej oceny własnych stron BIP,

2) ustalenie i publikacja na stronie internetowej MSWiA minimalnego standardu informacji na samorządowej „Przejrzystej stronie BIP” stanowiącego podstawę oceny samorządowych stron podmiotowych biorących udział w konkursie,

3) nabór jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane przystąpieniem do konkursu na najlepszą stronę BIP spełniającą kryteria „Przejrzystej strony BIP” wg opublikowanego minimalnego standardu informacji,

4) przeprowadzenie konkursu na najlepszą stronę BIP wg kryteriów wynikających z opublikowanego standardu,
5) konferencję podsumowującą akcję „Przejrzysta strona BIP” w trakcie której zostaną wręczone nagrody i certyfikaty dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w akcji.

Akcja jest częścią projektu systemowego pn. „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” realizowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Działania 5.2. PO KL w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.