Projekt składa się z powiązanych ze sobą komponentów, które obejmują następujące przedsięwzięcia: badania, analizy, publikacje i szkolenia z zakresu zarządzania jakością, integrację środowiska menedżerów ds. jakości oraz konsulting przy wdrażaniu Wspólnej Metody Oceny CAF i podejścia procesowego.

Obecnie trwają następujące działania:

 • nabór 50 urzędów zainteresowanych wdrożeniem Metody CAF 2006 – urzędy otrzymają wsparcie w całościowym wdrożeniu Metody, w tym przeszkolenie kierownictwa i pracowników zaangażowanych w proces samooceny, wsparcie organizacyjne tego procesu, doradztwo przy definiowaniu mocnych stron i obszarów wymagających usprawnień oraz opracowaniu i wdrożeniu projektów usprawnień. Preferowane są urzędy, które dotychczas nie wdrażały CAF – termin nadsyłania zgłoszeń do 15 września.
 • nabór 20 uczestników na V Konferencję Jakości Administracji w Paryżu – KPRM zapewnia pokrycie kosztów przelotu i zakwaterowania 20 przedstawicieli administracji rządowej, zaś po stronie urzędów delegujących leży wniesienie opłaty rejestracyjnej – termin nadsyłania zgłoszeń do 12 września.
 • badania ankietowe wśród urzędów mające na celu dokonanie diagnozy modelu zarządzania jakością w administracji rządowej.

  Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do urzędów administracji rządowej oraz ich pracowników.

  Pracownicy i kierownicy urzędów zainteresowani udziałem w projekcie, powinni wypełnić formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.dsc.kprm.gov.pl (zakładka Aktualności/Jakość w administracji).

  Kontakt:
  Joanna Klimczak
  tel. 022 694 73 56
  email: joanna.klimczak@kprm.gov.pl