Ogólnym celem Life+ jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji oraz rozwoju wspólnotowej polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska, w tym w zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych w innych politykach, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

LIFE+ składa się z trzech komponentów:

 • „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna,
 • „LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska,
 • „LIFE+ informacja i komunikacja.
 • LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna

  Główny cel: Ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja i ułatwianie funkcjonowania naturalnych systemów, siedlisk oraz dzikiej flory i fauny, w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, w tym różnorodności zasobów genetycznych w UE do roku 2010.

  LIFE+ Polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem

  Główne cele:

 • Zmiany klimatu: Stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu o ponad 2 °C.
 • Woda: Przyczynienie się do poprawy jakości wody przez opracowanie efektywnych i opłacalnych środków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego w celu opracowania pierwszego planu zarządzania dorzeczami na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ramowa dyrektywa wodna) do roku 2009.
 • Powietrze: Osiągniecie poziomów jakości powietrza, które nie powodują znacznego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne czy zagrożenia dla nich.
 • Gleba: Ochrona i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania gleby poprzez zachowanie jej funkcji, zapobieganie zagrożeniom dla gleby, łagodzenie ich skutków i rekultywację zniszczonej gleby.
 • Środowisko miejskie: Przyczynianie się do poprawy ekologiczności obszarów miejskich Europy.
 • Hałas: Przyczynianie się do rozwoju i realizacji polityki w zakresie hałasu w środowisku.
 • Substancje chemiczne: Poprawa ochrony środowiska i zdrowia przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi do roku 2020 przez wdrożenie prawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) i strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • Środowisko i zdrowie: Opracowanie bazy informacyjnej dla polityki w zakresie środowiska i zdrowia (plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004–2010).

 • Zasoby naturalne i odpady: Rozwój i realizacja polityki mającej na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami oraz ich zrównoważonego wykorzystania, poprawa ekologiczności produktów, zrównoważone modele produkcji i konsumpcji, zapobieganie powstawaniu odpadom, odzysk odpadów i recykling; Przyczynianie się do skutecznej realizacji strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu.


 • Lasy:
  Utworzenie, w szczególności w ramach sieci koordynacji UE, zwięzłej lecz szczegółowej bazy informacji istotnych dla polityki dotyczącej lasów w odniesieniu do zmian klimatu (wpływ na ekosystemy leśne, jego łagodzenie, efekty zastąpienia), różnorodności biologicznej (informacja podstawowa i chronione obszary leśne), pożarów lasów, stanu lasów i ich funkcji ochronnych (woda, gleba i infrastruktura), a także przyczynianie się do ochrony lasów przed pożarami.

 • Innowacje: Opracowania i prezentacje innowacyjnych kierunków polityki, technologii, metod i instrumentów wspierających wdrożenie planu działań na rzecz technologii dla środowiska (Environmental Technology Action Plan – ETAP).

 • Kierunki strategiczne: Promowanie skutecznego wdrożenia i przestrzegania prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz poprawa wiedzy w zakresie polityki środowiskowej; poprawa ekologiczności MŚP.

  Wnioski można składać w odniesieniu do wszystkich powyższych tematów, jednak Komisja będzie preferować zwłaszcza wnioski dotyczące zmian klimatu.

  LIFE+ Informacja i komunikacja

  Główny cel: Rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości na temat kwestii dotyczących środowiska, w tym zapobiegania pożarom lasów; wsparcie środków towarzyszących, takich jak działania i kampanie komunikacyjne, kampanie, konferencje i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące zapobiegania pożarom lasów.

  Wnioski można składać w odniesieniu do wszystkich tematów wymienionych wyżej, jednak Komisja będzie szczególnie preferować wnioski dotyczące powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.

  Wysokość współfinansowania UE na poszczególne przedsięwzięcia LIFE+ Projekty z dziedziny ochrony przyrody i różnorodności biologicznej – wsparcie finansowe Wspólnoty wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych.

  W odniesieniu do wniosków dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych określonych w dyrektywie „ptasiej” i dyrektywie „siedliskowej” zastosować można wyjątkowo maksymalną stawkę współfinansowania w wysokości 75 %.

  LIFE+ Polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem – wysokość wsparcia finansowego Wspólnoty wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych.

  LIFE+ Informacja i komunikacja – wysokość wsparcia finansowego Wspólnoty wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych.

  Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne i publiczne (w tym administracja publiczna różnego szczebla) mające siedzibę w jednym z krajów UE.

  Aplikacje należy składać właściwym organom krajowym do dnia 21 października 2008r. Wnioski zostaną przekazane organom krajowym w państwie członkowskim, w którym zarejestrowany jest beneficjent. Następnie organy krajowe przekażą wnioski Komisji do dnia 5 stycznia 2009 r.

  Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem internetowym programu LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

  Komisja Europejska przewiduje organizację warsztatów szkoleniowych dla zainteresowanych instytucji w krajach członkowskich w okresie od lipca do listopada 2008r.

  Informacji udziela również krajowy punkt kontaktowy LIFE w Ministerstwie Środowiska.

  Departament Infrastruktury i Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  PL- 00922 Warszawa
  Tel: 022 57 92 417

  źródło: www.mos.gov.pl, www.ekoportal.pl