Konkurs na najaktywniejszą gminę realizującą projekty w ramach ZPORR, zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, polegał na analizie aktywności gmin w pozyskiwaniu środków w ramach ZPORR.

Przedmiotem analizy były gminy z liczbą mieszkańców poniżej 100 tysięcy,
które zrealizowały minimum dwa projekty w ramach ZPORR. Z rywalizacji zostały wykluczone miasta na prawach powiatu, przez co wyeksponowano inicjatywy zrealizowane w mniejszych miejscowościach.

Dzięki
konkursowi każdy z nas może przekonać się jak dobrze potrafią działać
samorządy terytorialne i jakie pomysły warto twórczo zaadaptować w innej
lokalizacji.

Laureaci konkursu wybrani zostali według ściśle określonych kryteriów, na
które składały się: wysokość otrzymanego wsparcia z funduszy
strukturalnych w ramach ZPORR, liczba zrealizowanych projektów, a takŜe
ich róŜnorodność. Pięć gmin, których działalność została oceniona najlepiej,
otrzyma nagrodę w postaci możliwości uczestnictwa swoich przedstawicieli w
kompleksowym szkoleniu na temat zarządzania projektami.