Źródłem finansowania Programu będzie rezerwa w budżecie państwa. Wysokość tej rezerwy w roku 2009 wyniesie 1 miliard złotych. Budżet państwa sfinansuje do 50% kosztów każdej zgłoszonej inwestycji. Efekty budowy dróg w ramach Programu będą monitorowane przez MSWiA, który będzie przedstawiał coroczne sprawozdania z realizacji zadań Programu.

Program umożliwia samorządom:

  • modernizację kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa;
  • tworzenie powiązań sieci dróg samorządowych z siecią autostrad i dróg ekspresowych prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych;
  • poprawę koordynacji zarządzania drogami publicznymi w miastach.

    Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych zostanie uruchomiony w formie kontraktów wojewódzkich, na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

    Dotychczas samorządy, bez wsparcia administracji rządowej, nie były w stanie poradzić sobie z narastającym problemem modernizacji dróg lokalnych. Dzięki takim inwestycjom poprawić mają się warunki życia mieszkańców oraz dostępność komunikacyjna obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie.Aż 338 tys. kilometrów dróg publicznych spośród 360 tys. kilometrów, zarządzanych jest przez samorządy gminne i powiatowe.