Dziennik urzędowy województwa …, czy wojewódzki dziennik urzędowy wojewody … ?

Zgodnie z art. 8ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) [ustawa] dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są:

1) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

3) Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”;

4) dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej;

5) dzienniki urzędowe urzędów centralnych;

6) oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

 

Analiza treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz.U. Nr 214, poz. 1269) prowadzi do wniosku, że upoważnienie zawarte w art. 24 ust. 4 ustawy skutkuje, de facto, upoważnieniem do sformułowania (nazw) tytułów poszczególnych dzienników urzędowych. Przy czym określenie tytułu, każdego z dzienników nie powinno być sprzeczne z intencjami ustawodawcy, który nadał w ustawie określone ramy (wyróżniki) w jakich konstrukcja nazw oficjalnych publikatorów przepisów prawa powinna się mieścić.

 

 

Wojewódzki dziennik urzędowy różni się od pozostałych dzienników m.in. tym, że jest to publikator zawierający akty wydawane przez różne organy władzy i administracji publicznej, obowiązujące na odpowiedniej części/ciach terytorium państwa, obejmujących gminę, powiat bądź województwo.

 

Trudno jest doszukać się w ustawie upoważnienia dla Prezesa Rady Ministrów do modyfikacji nazwy dziennika urzędowego wydawanego na podstawie art. 23 ustawy przez wojewodę, który ustawodawca określił mianem wojewódzkiego dziennika urzędowego. Stosując sugerowaną przez ustawę metodę konstruowania poszczególnych nazw dzienników urzędowych wydaje się, że prawidłowa nazwa powinna składać się z dwóch członów: określenia rodzaju dziennika i organu wydającego, np.: „Wojewódzki Dziennik Urzędowy Wojewody Pomorskiego”, „Wojewódzki Dziennik Urzędowy Wojewody Łódzkiego”, itd.

 

 


Autor: Ireneusz Krześnicki
Serwis samorządowy www.samorzad.LEX.pl

 

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nazwa-wojewodzkiego-dziennika-urzedowego-nie-moze-byc-dowolna