1. Kontrola maili wynika z obowiązku efektywnego wykorzystywania czasu pracy

Stanowisko w sprawie kontrolowania poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych pracowników przez pracodawców już raz zajął Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 1 sierpnia 2007, DPR I 0712-6/JS/MF/07). Stwierdził w nim, że pracodawca jest uprawniony do kontrolowania poczty elektronicznej wysyłanej i odbieranej przez pracownika oraz danych zapisanych na dysku komputera użytkowanego przez pracownika. Podstawą takich działań – zdaniem MPiPS – jest art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy, mówiący o obowiązku organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.


2. RPO: Kodeks pracy nie daje pracodawcy tak szerokich uprawnień kontrolnych

Jednak tak szeroka interpretacja przepisów Kodeksu pracy jest, według Rzecznika Praw Obywatelskich, niedopuszczalna i nie wynika z niej „tak dalece idące uprawnienie kontrolne pracodawcy”. Rozwiązaniem może być wprowadzenie obowiązku uprzedniego informowania pracowników o możliwości przeprowadzenia takiej kontroli, co powinno być precyzyjnie uregulowane w przepisach.
W liście do Minister Pracy rzecznik powołuje się również na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (wyrok z 3 kwietnia 2007 r., nr 62617/00). Trybunał uznał w nim, że podsłuchiwanie przez pracodawcę prywatnych rozmów telefonicznych i czytanie korespondencji e-mailowej pracownika jest naruszeniem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela.

Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych