Powyższe rozporządzenie zostało opublikowane w DzU nr 146, poz. 927 i w dniu jutrzejszym wejdzie w życie. Te uchwały rad gmin, które spełnią warunki przedstawione w niniejszym rozporządzeniu nie będą podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej. Będą też zwolnione z konieczności uzyskania opinii prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra rolnictwa.

W świetle rozporządzenia, udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub kosztów utworzenia miejsc związanych z realizacją nowej inwestycji. Wymienia się tu również koszty, które kwalifikują się do objęcia pomocą. Mowa tu przede wszystkim o cenie zakupu gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, kosztach wynajmu bądź dzierżawy gruntów i budynków oraz o wydatkach wiążących się z uzyskaniem patentu lub licencji.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani uzyskaniem takiej pomocy, są zobowiązani do spełnienie wymaganych kryteriów. Muszą m. in. dokonać zgłoszenia na zasadach przewidzianych w uchwale rady gminy. Wymagane jest także zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania. Kolejny warunek to utrzymanie inwestycji w danym regionie co najmniej przez pięć lat (dla małych i średnich przedsiębiorstw okres ten wynosi trzy lata) – podaje „Rzeczpospolita”.