Jako przykład wskazać można jeden z tegorocznych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł (17 marca 2010 r.) w sprawie dotyczącej zatrudnienia na stanowisku „pełniącego obowiązki” dyrektora miejsko-gminnej biblioteki publicznej.

W uzasadnieniu tego orzeczenia – wskazuje Rzeczpospolita – napisano, że w sprawie nawiązania stosunku pracy z dyrektorem gminnej biblioteki publicznej nie stosuje się przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Ustawa ta określa bowiem status prawny pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.

Tymczasem, jak wynika z przepisów ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.), instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru. Zdaniem sądu właśnie ta wyraźna odrębność organizacyjnoprawna biblioteki gminnej oraz odrębna podstawa prawna powodują, że pracownicy biblioteki samorządowej nie są pracownikami samorządowymi (II OSK 23/10).