Jak pisze Rzeczpospolita gdy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn ogłosił o naborze kandydatów na stanowisko sekretarza miasta i gminy, Piotr Brzozowski, prawnik z Miłomłyna w woj. warmińskomazurskim, który chciał sprawdzić jak działają przepisy o konkursach, zwrócił się o udostępnienie CV, listów motywacyjnych oraz kserokopii dokumentów, potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje trzech kandydatów, którzy się zgłosili do konkursu.

Burmistrz odpowiedział, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, a WSA w Olsztynie oddalił skargę Piotra Brzozowskiego. Stwierdził, że można się domagać udostępnienia dokumentów konkursowych, ale tylko takich, które zawierają informację publiczną. Informacje w dokumentach kandydatów mają charakter mieszany.

W skardze kasacyjnej P. Brzozowski zarzucił, iż olsztyński WSA błędnie przyjął, że CV i list motywacyjny nie stanowią informacji publicznej w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze. Art. 13 ust. 4 należy wykładać w ten sposób, że wszelkie wymagane w konkursie dokumenty, złożone przez kandydatów, w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, stanowią informację publiczną, bez względu na to, że taki dokument może zawierać także inne dane. Można wtedy zrobić wyciąg z dokumentów lub wykreślić dane chronione.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tych zarzutów i oddalił skargę kasacyjną (sygn. I OSK 683/09).