Prace nad uczynieniem NIK urzędem przyjaznym środowisku rozpoczęły się już w 2008 roku. NIK, realizując proekologiczne podejście, podjęła konkretne kroki – w każdym pomieszczeniu biurowym ustawiono dwa pojemniki na odpady (jeden na surowcowe, drugi na komunalne). Zorganizowano punkty zbiórki baterii. Podpisano umowy na wywóz i sortowanie odpadów. Domyślnie ustawiono drukowanie dwustronne na drukarkach i kopiarkach, aby ograniczyć zużycie papieru i ilość wytwarzanych odpadów. Wyłączona została część oświetlenia na korytarzach, przez co udało się ograniczyć zużycie energii elektrycznej. W jednym z obiektów zamontowano kolektory słoneczne, dzięki którym energia słoneczna wykorzystywana jest do podgrzania wody.

Obrady międzynarodowego kongresu EUROSAI (Kraków 2008), którego NIK była gospodarzem, zostały zorganizowane tak, aby korzystać z jak najmniejszej ilości materiałów drukowanych. Większość dokumentów udostępniono w formie elektronicznej, dzięki czemu zaoszczędzono tysiące kartek papieru.
NIK będzie upowszechniać także wśród społeczeństwa wiedzę dotyczącą problemów środowiska opartą na wynikach przeprowadzonych przez Izbę kontroli.
NIK realizuje swoje prośrodowiskowe działania w ramach funkcjonującego w instytucji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005.