Rada Ministrów zaakceptowała plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.

Wraz z postępem realizacji programów, w kolejnych latach planuje się zatrudnić dodatkowo 480 osób. W administracji samorządowej, dla obsługi 16 regionalnych programów operacyjnych, niezbędne będzie utworzenie w latach 2007-2013 ponad 4 tys. etatów.

Rząd zamierza stworzyć kadrę wysoko wykwalifikowanych urzędników, odpowiedzialnych za wykorzystanie środków unijnych. Jednocześnie chce przeciwdziałać zjawisku rezygnacji młodych ludzi z pracy w administracji, którzy często przechodzą na lepiej opłacane stanowiska w sektorze prywatnym. Ma temu służyć przyjęty plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracji, która odpowiada za wykorzystanie funduszy strukturalnych – napisało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

W nowym okresie budżetowym europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013 przewidziano dla Polski środki finansowe w wysokości ponad 67 mld euro. Zdaniem minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej, wykorzystanie tych pieniędzy zależy głównie od właściwego przygotowania administracji publicznej, która odpowiada za realizację tego zadania. Dotyczy to zarówno administracji centralnej, jak i regionalnej.

Urzędnicy zajmujący się obsługą funduszy strukturalnych będą mogli podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez specjalnie dla nich przygotowane szkolenia. Zmieni się także system ich wynagradzania. Zostanie on uzależniony m.in. od wyników pracy – podał CIR.