21 listopada Sejm ustalił ostateczny tekst pragmatyki samorządowej. Senatorzy zgłosili 12 poprawek, spośród których posłowie zaakceptowali osiem. Najważniejsze z nich dotyczą ograniczenia liczby doradców i asystentów, których – bez przeprowadzania konkursu i na czas trwania swojej kadencji – może zatrudnić wójt (starosta, marszałek województwa). Ich liczbę uzależniono od liczby mieszkańców gminy, powiatu i województwa.

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych nakłada na nich obowiązek wykonywania pracy – na polecenie przełożonego – w godzinach nadliczbowych. W wyjątkowych wypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Z obowiązku tego zwolnione zostały kobiety w ciąży. Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub dziećmi do lat ośmiu, muszą na taką pracę wyrazić zgodę.