ABC zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to obszar administracji, który rozwija się najbardziej dynamicznie. Rola Państwa jako klienta znacząco wzrasta i w 2011 roku wydatki na zamówienia publiczne wyniosły już  150 mld złotych – pojawiła się więc potrzeba kształcenia nowoczesnych kadr tego sektora. Wiedzę i kompetencje zawodowe warto zdobywać i uzupełniać u specjalistów związanych z sektorem zamówień publicznych – pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, departamentu naruszenia finansów publicznych Kancelarii Urzędu Rady Ministrów, prawników specjalizujących się w zagadnieniach administracji publicznej.

 

Dr Przemysław Szustakiewicz, kierownik Studium Zamówień Publicznych:

– program studium zawiera przede wszystkim elementy praktyczne. Warsztaty i sposób prowadzenia zajęć sprawiają, że absolwent studium po jego zakończeniu będzie mógł samodzielnie wykonywać czynności związane z zamówieniami publicznymi. W programie umieściliśmy m.in.: europejskie prawne aspekty zamówień publicznych, prawo budowlane, zasady i tryby udzielania zamówień publicznych, warsztaty z oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Taki program pozwoli z łatwością odnaleźć się w przetargach tak krajowych, jak i międzynarodowych.

 

Nowe zawody
Zmiany legislacyjne powołały do życia kilka nowych zawodów. Jednym z nich jest asystent rodziny jako osoba realizująca założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Specyfika zawodu: praca w terenie i na konkretnych przypadkach powoduje, że program studium Asystent rodziny w CKP Uczelni Łazarskiego także prowadzony jest w oparciu o praktyczne wskazówki współpracy z organami ścigania, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, a także o treningi umiejętności pedagogicznych i interwencji kryzysowej. Studium prowadzone jest przez doświadczonych profilaktyków z Fundacji Dzieci Niczyje, OPTA oraz Akademii Nowy Horyzont, psychologów i terapeutów. Program studiów został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Na kolejnym z zawodów regulowanych ustawowo – audytorze wewnętrznym, spoczywa z kolei duża odpowiedzialność. Czym jest bowiem dbanie o spójność wewnętrzną organizacji, wykazywanie nieprawidłowości w funkcjonujących mechanizmach czy doradzanie w kwestiach  zarządzania finansami publicznymi? Uczestnictwo w studiach podyplomowych Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza umożliwia uzyskanie wiedzy na temat kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych, zależności pomiędzy nimi oraz pozyskanie informacji dotyczących praktycznych aspektów stosowania audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej oraz kontroli zarządczej w jednostkach administracji publicznej.

 

Jak skutecznie zarządzać projektami w samorządzie.

Praca w administracji publicznej to także, i to również w coraz większej liczbie jednostek samorządowych, skuteczne zarządzanie projektem od momentu poprawnego aplikowania do programów pomocowych czy funduszy strukturalnych, po rozliczenie i ewaluację. W ofercie studiów podyplomowych CKP Uczelni Łazarskiego znalazły się więc studia przygotowujące do prowadzenia projektów metodą Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Marketing miejsc – innowacyjne podejście do promowania miasta jako marki, czy Zarządzanie rozwojem miast i procesami inwestycyjnymi – uczące strategicznego podejścia w planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym i wykorzystaniu w zgodzie ze środowiskiem istniejącej infrastruktury.

 

Dr Bogdan Ekstowicz, kierownik studium „Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi” tak podsumowuje atuty kierunku:

– Uczestnicy studiów "Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi" otrzymają nowoczesną wiedzę w zakresie m.in. zarządzania projektami międzynarodowymi, ale także wiedzę z zakresu prawnych, ekonomicznych aspektów realizacji unijnych inwestycji, w tym tak istotnego unijnego montażu finansowego.

 

W służbie ludziom i organizacji.

Administracja publiczna to wreszcie public service. Nowoczesny urzędnik zdaje sobie sprawę, że wiele kwestii kontrowersyjnych z legislacyjnego punktu widzenia można rozwiązać na drodze mediacji i negocjacji. Dla specjalistów chcących doskonalić swoje umiejętności w departamentach finansowych, personalnych czy sądowych powstał kierunek Negocjacje i mediacje: biznesowe, sądowe, pozasądowe. Program studium realizowany jest pod opieką merytoryczną Polskiego Centrum Mediacji w oparciu o wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości. Studium realizuje standardy Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

 

Rzecznicy praw konsumentów, specjaliści prawa konsumenckiego i handlowego mogą poszerzyć wiedzę w studium Ochrony Praw Konsumentów, a pracownicy sektora bezpieczeństwa czy sztabu zarządzania kryzysowego znajdą specjalistyczną wiedzę i przykłady skutecznych praktyk w studium Bezpieczeństwo wewnętrzne – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych:

 

– Program studium z zarządzania w sytuacjach kryzysowych powstał we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Dzięki temu możemy zapewnić słuchaczom kadrę wybitnych specjalistów praktyków, którzy współtworzyli system zarządzania kryzysowego w Polsce. Studium realizuje unikalny program w skali kraju i daje gwarancję najwyższego poziomu przekazywanej wiedzy – mówi dr Paweł Olszewski, kierownik studium Bezpieczeństwo wewnętrzne – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Pełna oferta kierunków w ramach Akademii Administracji Publicznej >>proszę kliknąć tutaj<<