Lepsze finansowanie gminnych inwestycji ma zagwarantować nowelizacja ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowela ma wprowadzić mechanizm prawny, który pozwoli w zdecydowanie większym stopniu wspomagać modernizację i budowę obiektów sportowych poprzez przeznaczanie na ten cel środków z dotacji państwowych. Środki te będą przeznaczane na budowę powszechnie dostępnych nowoczesnych oświetlonych boisk sportowych z możliwością ich wykorzystywania przy maksymalnym dobowym obciążeniu w różnych porach roku.

Szczegółowe zasady i tryb otrzymywania dotacji oraz dokonywania podziału środków budżetowych określać będzie rozporządzenie do znowelizowanej ustawy. Zgodnie z jego założeniami jednostki samorządu będą przekazywać wnioski inwestycyjne do właściwego wojewody, który będzie dokonywał ich oceny. Potem trafią do Ministerstwa Sportu i Turystyki, który podejmie ostateczną decyzję. Dotacje z budżetu przekazywane będą gminom ze środków znajdujących się w gestii ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu – pisze dziennik.