Profesjonalnie zakreślony i zrealizowany program ubezpieczenia zapewnia wymierne profity dla metropolii. W jego ramach doradca ubezpieczeniowy dokonuje szeregu czynności, jak: identyfikacja, pomiar, ocena i transfer ryzyka, precyzowanie zakresów i wysokości franszyz, czy wreszcie późniejszej likwidacji szkód. Wszystko to dla uzyskania najskuteczniejszego mechanizmu bezpieczeństwa i optymalnej wysokości składki. Uniwersalność i elastyczność rozwiązań umożliwia ich wdrożenie w ujęciu kompleksowym, obejmującym zarówno miasto, jednostki podległe i spółki zależne. Daje także możliwość uzyskania specjalistycznej ochrony dla wybranego obszaru działalności.

Skorzystanie z outsourcingu ryzyka przynosi również korzyści organizacyjne. Obsługa ubezpieczeniowa dokonywana przez brokera istotnie odciąża wydziały i jednostki organizacyjne miasta od zadań związanych z koordynacją i administrowaniem polisami. Ponadto wdrożenie programu oparte na zaawansowanych aplikacjach informatycznych umożliwia stałe i skuteczne zarządzanie.

Tendencja miast do ubezpieczania swoich interesów za pośrednictwem zewnętrznego doradcy jest praktyką właściwą zwłaszcza przy dzisiejszych zawirowaniach na rynkach finansowych. Pamiętać jednak należy, że czyste kopiowanie rozwiązań zagranicznych może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Nie można bowiem wprost implementować zachodnich mechanizmów bez uwzględnienia specyfiki polskich realiów. Skorzystanie z brokera mającego doświadczenie na krajowym rynku wydaje się decyzją najwłaściwszą. Pozwala połączyć zachodni standard działania z biegłością i znajomością zagadnień lokalnych.