1. Zidentyfikowanie, ocenę i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych metod rzecznictwa i monitoringu w zakresie nowoczesnych technik i kanałów informowania aktorów lokalnych o działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym.
2. Zwiększenie świadomości władz lokalnych w zakresie korzyści płynących z szerokiego wykorzystania nowoczesnych środków komunikowania oraz zapobiegania zjawisku wyłączenia informacyjnego w zakresie konsultowania decyzji z aktorami lokalnymi oraz przekazywania opinii publicznej innych istotnych informacji.
3. Promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie rzecznictwa z wykorzystaniem nowoczesnych technik i kanałów informacyjnych wśród organizacji pozarządowych zainteresowanych monitorowaniem regionalnych i lokalnych decyzji rozwojowych.
4. Promocję wypracowanych technik, metod i kanałów informacyjnych.

5. Wymianę doświadczeń w zakresie nowoczesnych instrumentów rzecznictwa na szczeblu lokalnym i uzupełnienie zbioru dobrych praktyk.
6. Promocję idei uczestnictwa aktorów lokalnych w projektowaniu legislacji lokalnej i decyzji władz samorządowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji.

Projekt „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego” jest współfinansowany przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198). W ramach realizacji projektu opracowany zostanie podręcznik na temat innowacyjnych metod rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie oraz zorganizowane zostaną warsztaty dla organizacji pozarządowych w zakresie nowoczesnych metod i technik rzecznictwa na szczeblu samorządowym.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo TUTAJ >>>