Macie Państwo taki obowiązek tylko wówczas, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę,
a pracownikowi do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy.


Uzasadnienie:
Jednym z uprawnień, jakie przysługują członkom korpusu służby cywilnej – w tym pracownikom służby cywilnej – jest prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej. Prawo to jest związane z przepracowaniem określonego czasu pracy i tak pracownikowi przysługuje:

  • po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
  • po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
  • po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
  • po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
  • po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,
  • po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.Ustalając uprawnienie do otrzymania nagrody jubileuszowe do okresów pracy, których przepracowanie jest podstawą otrzymania nagrody wlicza się szystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, o ile z mocy przepisów szczególnych podlegają wliczeniu. Do okresów tych nie wlicza się jednak okresów zatrudnienia w partii komunistycznej, jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa się w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, jedynie w dwóch przypadkach j.:, gdy ustanie
stosunku pracy następuje w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi korpusu służby cywilnej, nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jednak wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej może nastąpić tylko wtedy, gdy do dnia nabycia praw do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalana i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2007 r. nr 12, poz. 79)