Osoba zatrudniana na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego.


Uzasadnienie:
Zasadniczo kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). Wójt, burmistrz, prezydent miasta zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wójt, burmistrz, prezydent miasta może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Osoba, która ma zostać zatrudniona na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego powinna spełniać następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazaną za przestępstwo umyślne,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • ukończyć:
  • – studia prawnicze lub administracyjne oraz posiadać tytuł magistra lub,
  • – podyplomowe studia administracyjne,
 • posiadać łącznie, co najmniej pięcioletni staż pracy:
  • – na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego,
  • – w służbie cywilnej, lub
  • – w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  • – w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego