Za tworzenie i merytoryczną poprawność ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji publicznej odpowiada osoba kierująca danym urzędem. W przypadku gdy zamieszczone informacje są nieprawidłowe, a urząd, który je zamieścił nie chce ich poprawić, należy zwrócić się do organu wyższego stopnia.


Uzasadnienie:
Na podstawie art. 8 ust. 6 ustaw o dostępie do informacji publicznej oprócz treści informacji publicznej podmiot np. urząd udostępniający informację,
ma obowiązek ogłosić dane określające:

 • podmiot udostępniający informację,
 • osobę, która wytworzyła publikowaną informację lub jest odpowiedzialna za jej treść,
 • osobę, która wprowadziła informację do Biuletynu,
 • czasu wytworzenia i udostępnienia informacji.Zatem do ustalenia, kto odpowiada za przygotowanie informacji umieszczonych w BIP, wystarczy informacja towarzysząca opublikowanemu ogłoszeniu.
Jeżeli organ zamieścił w Biuletynie błędne ogłoszenie, można wnieść skargę na jego działanie do organów właściwych do rozpatrywania skarg
dotyczących ich działalności.Będą to odpowiednio w przypadku:

 • rad gminy lub powiatu i sejmiku wojewódzkiego – wojewoda, a jeśli chodzi o sprawy finansowe – regionalna izba obrachunkowa,
 • organów wykonawczych jednostek samorządu tery-torialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda,
 • wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o której mowa powyżej – rada gminy,
 • zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem zadań leconych
  – rada powiatu,

 • zarządu powiatu i marszałka województwa, z wyjątkiem zadań zleconych – sejmik województwa,
 • wojewody – Prezes Rady Ministrów,
 • innego organu administracji rządowej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 • ministra – Prezes Rady Ministrów,
 • organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.


  Podstawa prawna:
  • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.)