Ustawodawca określił również maksymalne wynagrodzenie, jakie może otrzymywać wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zgodnie z ust. 3 art. 20 ustawy nie może ono przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę, siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwotę tę ustala się na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 110, poz. 1255 ze zm.).

Oczywiste jest, że do tych limitów nie wlicza się świadczeń okresowych, takich jak nagroda jubileuszowa czy trzynastka. Przepisy ustawy mówią bowiem wyraźnie o maksymalnym wynagrodzeniu miesięcznym. Przyjęcie innego założenia mogłoby prowadzić do pozbawienia wójta prawa do tych świadczeń.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem specjalnym wójt może mieć dodatek funkcyjny. Jest on wypłacany za kierowanie zespołem pracowników. Może przysługiwać wójtowi w podwójnej wysokości: jako kierownikowi urzędu gminy oraz jako kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Ponadto wójt może otrzymywać m.in. dodatki: za wieloletnią pracę, z tytułu znajomości języka pomocniczego, za pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wójtowi przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli popularna trzynastka, nagroda jubileuszowa, odprawa w związku z przejściem na emeryturę. Może również otrzymywać świadczenia z tytułu podróży służbowych oraz z tytułu przeniesienia do pracy w innej miejscowości.