W 2007 r. pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikom wynagrodzenie nie niższe od 936 zł. Zapis w umowie ma znaczenie drugorzędne. Z Kodeksu pracy wynika bowiem, że postanowienia umów o pracę mniej korzystne dla pracownika niż prawo pracy są automatycznie zastępowane przez odpowiednie przepisy tego prawa. Ze względów informacyjnych dla pracownika oraz do celów kontroli PIP lepiej jednak nie rezygnować z aneksu. A najlepiej gdy w samej umowie jest zapisane, że pracownik będzie otrzymywał „minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”, bez podawania konkretnej kwoty.

Wypłacenie wynagrodzenia w kwocie niższej od minimalnego jest wykroczeniem. Za ten czyn inspektor pracy może ukarać mandatem do 1.000 zł lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu (maksymalna grzywna – 5.000 zł). Niezależnie od tego, pracownik ma prawo pozwać pracodawcę o zapłatę wyrównania wraz z odsetkami liczonymi od dnia, w którym powinna nastąpić wypłata należności.

Podstawa prawna

 • art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679, ze zm.),
 • art. 18 § 1 i 2, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
 • Od 1 stycznia 2007 r. dieta z tytułu krajowych podróży służbowych wynosi 23 zł.

  Zmiana wysokości diety „krajowej” wpływa na wzrost wysokości:

 • ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej (20% diety), który od 1 stycznia wynosi – 4,60 zł,
 • ryczałtu dla pracownika, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu (150% diety), który od 1 stycznia wynosi – 34,50 zł.
 • Ponadto określono zasady wypłacania zaliczki na niezbędne koszty podróży – teraz zaliczka może być przyznana przez pracodawcę na wniosek pracownika.
  Natomiast rozliczenia kosztów podróży pracownik dokonuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Do tego rozliczenia pracownik jest zobowiązany załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. Nie dotyczy to jednak diet oraz wydatków objętych ryczałtem.
  Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

  Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz.1661).
 • Więcej