Przepis przejściowy do obu ustaw głosi, że w sprawach, w których do daty ich wejścia w życie (tj. do 11 kwietnia) została wydana decyzja, a zgodnie z nowymi przepisami k.p.a. powinno być wydane postanowienie, właściwą formą załatwienia sprawy jest decyzja (DzU z 2011 r. nr 6, poz. 18)