Zgodnie z ustawą z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 202, poz. 1553) jednostki samorządu terytorialnego mogą już przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną. Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne.Ponadto znowelizowana ustawa umożliwia osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym państwowymi albo samorządowymi osobami prawnymi przyznawanie studentom i doktorantom stypendiów naukowych. Zasady ich przyznawania musi zatwierdzić minister do spraw szkolnictwa wyższego.