Szkolenia odbędą się od kwietnia br. do grudnia 2012 r. w ramach projektu pn. „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania”. Wartość projektu wynosi ponad 9,8 mln zł, a za jego realizację odpowiada Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Jego głównym celem jest wdrażanie standardów krajowych, międzynarodowych i europejskich, dotyczących realizacji usług administracji samorządowej z wykorzystaniem danych i usług zgromadzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Projekt uzyskał 4 marca br. akceptację strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawili także trzy inne przygotowywane tzw. projekty systemowe, które będą adresowane do urzędników samorządowych.

Pierwszy typ projektu „Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowe” przewiduje realizację pilotażu „Akademia Liderów Samorządowych”.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym: wójtów (burmistrzów lub prezydentów) i ich zastępców, starostów i członków zarządu powiatu, marszałków województw i członków zarządów województw, sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów urzędów. Projekt wzorowany jest na podobnych programach szkoleniowych koordynowanych przez ministrów odpowiedzialnych za administrację publiczną w państwach członkowskich UE. Przewidywane efekty tego przedsięwzięcia to m.in. nabycie (wzrost) wiedzy uczestników szkoleń w zakresie teorii zarządzania i zachowań organizacyjnych oraz współczesnych metod i technik zarządzania oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy kierownictwem JST.

Kolejny typ projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania” opiera się na realizacji pilotażu pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Samooceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą”. Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat modelu i przygotowanie do jego wdrożenia.

Począwszy od roku 2010 MSWiA planuje, iż wszystkie projekty konkursowe w ramach Działania 5.2. PO KL powinny zostać przygotowane za pomocą określonej metodologii do oceny potencjału i wyników (np. CAF) oraz planowania usprawnień zarządczych w urzędach administracji samorządowej. W roku 2009 stanowi to kryterium strategiczne. Projekt ma na celu zweryfikowanie zasadności przyjęcia takiego kryterium dostępu od roku 2010. Projekt planowany był w Planie Działania priorytetu V PO KL na lata 2007-2008.

Trzeci typ projektu, zaprezentowany członkom Zespołu, nosił nazwę; „Pomoc doradcza i szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym nabycie (wzrost) wiedzy na temat unikania konfliktu interesu i respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych”. Jest to szczególnie istotna propozycja, która przewiduje monitowanie stanu faktycznego, szerzenie wiedzy oraz prowadzenie szkoleń. Planowane rezultaty tego projektu to m.in. nabycie przez pracowników samorządu terytorialnego wiedzy na temat unikania konfliktu interesu i respektowania antykorupcyjnych przepisów prawnych oraz możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami JST.

Fot. www.mswia.gov.pl