Sąd stwierdził w niej, że w razie wniesienia do sądu okręgowego za pośrednictwem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) skarżący nie przesyła jej odpisu wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie przeciwnika skargi. Gdyby uznać, że skarżący musi przesłać odpis skargi także konkurentowi wybranemu przez zamawiającego, uczestniczącemu w postępowaniu odwoławczym, nieprzesłanie jej byłoby brakiem formalnym. Nieuzupełnienie go w terminie powodowałoby odrzucenie skargi bez merytorycznego rozpatrzenia.

W sprawie, na której tle powstała wątpliwość prawna, chodzi o zamówienie publiczne Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hali Ludowej spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu elewacji, stolarki okiennej i pokrycia dachów budynków.