Zgodnie z propozycją, ustawie o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa mieliby podlegać m.in. pracownicy wymienieni w art. 1 obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych. W praktyce chodzi o wszystkich urzędników gmin, powiatów i województw, którzy wydają decyzje administracyjne.

Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w ustawie w
razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

1) na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, lub na mocy ugody, przyznane zostało
odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę majątkową wyrządzoną przy
wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa;
2) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym
działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;
3) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone w trybie
określonym w art. 8 lub art. 9.

Odszkodowanie, które może zapłacić urzędnik w związku z niekorzystnym wyrokiem sądu będzie co do zasady równe wysokości odszkodowania zapłaconego przez samorząd. Projekt ustala jednak górny limit odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego na poziomie 12 krotności przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

W razie wyrządzenia szkody przez kilku funkcjonariuszy publicznych, każdy z nich ponosi
odpowiedzialność za część szkody stosownie do stopnia winy. Jeżeli nie jest to możliwe do ustalenia odpowiadają oni w równych częściach.


W dniach 11-12 grudnia 2008 r. zapraszamy do uczestnictwa w IV Konferencji Nowocześni z Urzędu, podczas, której urzędnicy z całego kraju będą dyskutować nt. niniejszej ustawy. Jakie będą skutki egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności za złe decyzje urzędników? Czy: – polepszy pracę urzędów? – spowoduje opieszałość w podejmowaniu działań? – przysporzy urzędom kłopotów z obsadą stanowisk?


źródło: pap, publiczni.pl