Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury, zakłada wprowadzenie uproszczeń w zakresie działalności związanej z inwestycjami budowlanymi na terenach nie objętych lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Te rozwiązania prawne umożliwią odrolnienie gruntów, leżących w obrębie granic administracyjnych miast. Wpłynie to dodatkowo na zwiększenie się ilości działek, przeznaczonych dla inwestycji budowlanych.

Gminy – w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – będą odpowiedzialne za określenie przewidywanego zasięgu granic urbanizacji, który będzie musiał odpowiadać wymogom tzw. dyrektywy ściekowej, związanej z zasięgiem planowanej struktury kanalizacyjnej. Dopiero te tereny, które znajdują się w obszarze planowanej urbanizacji zostaną odrolnione, natomiast przekształcenie terenu rolnego w urbanizacyjny będzie następowało automatycznie po podjęciu przez gminę uchwały o wyznaczeniu zorganizowanego obszaru zurbanizowanego.

Z nowelizacji wyżej wymienionej ustawy odniosą korzyści zarówno inwestorzy jak i samorządowcy. Odrolnienie gruntów przyczyni się bowiem do wzrostu inwestycji i rozwoju gmin.