(II) Orzeczenie lekarskie

Orzeczenie lekarskie może zostać wydane, gdy badanie okulistyczne wykaże, że pracownik niekorzystający dotychczas na co dzień z okularów powinien stosować okulary korygujące wzrok podczas pracy z monitorem ekranowym. Orzeczenie może też być wydane, jeśli noszone przez pracownika okulary na co dzień nie mogą być stosowane przy monitorze ekranowym i potrzebne są inne okulary do pracy.

(II) Co z wyłączeniami z podstawy wymiaru składek?

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączona jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia. Wartość świadczeń rzeczowych oraz możliwość wypłaty z tego tytułu ekwiwalentów musi wynikać z przepisów o bhp. Do takich świadczeń należą m.in. okulary stosowane przy pracy na komputerze. Wysokość kwot pieniężnych przeznaczonych na zakup okularów, przysługujących pracownikowi na podstawie przepisów bhp określa pracodawca.


Przykład

Wszystkie stanowiska pracy w firmie są wyposażone w komputery i pracownicy użytkują je przez większość czasu pracy. Zakład pracy ustalił, że w przypadku stwierdzenia podczas badań profilaktycznych konieczności używania okularów korygujących wzrok (innych niż okulary noszone przez pracownika na co dzień) pracownik może zakupić dla siebie okulary i na podstawie przedłożonej faktury ubiegać się o zwrot kosztów ich zakupu do kwoty 350 zł. Te wydatki ponoszone przez pracodawcę są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia jako wydatki ponoszone w związku z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy.

(II) Droższe okulary

Jeżeli pracownik wybierze okulary, które kosztują więcej niż kwota refundacji określonej przez pracodawcę, to nadwyżkę pokryje sam. Ceny szkieł optycznych i oprawek są bardzo zróżnicowane. Wydaje się, że pracodawca powinien ponosić pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach zaleconych przez lekarza. Nie ma natomiast przeszkód, aby pracodawca ograniczył swój udział w ponoszeniu kosztów oprawek, ustalając na ten cel kwotę w wysokości nie niższej jednak niż koszt oprawy odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu. Oczywiście pracodawca może refundować pełny koszt zakupu okularów, nawet z drogimi oprawkami. Taka wypłata będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeśli zostaną spełnione wszystkie omówione wcześniej wymagania.

Jeśli pracodawca wydaje pracownikom świadczenia rzeczowe lub wypłaci z tego tytułu ekwiwalent, nie będąc do tego zobowiązany przepisami o bhp, to wartość świadczeń lub ekwiwalentów będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Taka sytuacja mogłaby wystąpić, np. jeśli pracodawca refundowałby wszystkim pracownikom noszącym okulary koszt ich nabycia.

Artykuł pochodzi z publikacji „Ubezpieczenia społeczne w praktyce”.