Od marca 2011 r. MSWiA prowadzi nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Uczestnictwo w tym projekcie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie konkursowym którego realizacja rozpocznie się w IV kwartale 2011 r. Aktualnie do projektu zgłosiło się około 230 JST, maksymalna liczba JST, które mogą skorzystać z udziału w projekcie to 250.

 

 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi konkurs na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w IV kwartale 2011 r. Łączna kwota alokacji przewidzianej na konkurs wynosi 50 000 000 zł.

 Aby wziąć w nim udział należy spełnić łącznie kryteria:
 Jednostka samorządu terytorialnego powinna wziąć udział w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Jednostka ma wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 66%.
 Jednostka samorządu terytorialnego nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner, grupa docelowa w odniesieniu do projektu konkursowego, który wcześniej uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2 POKL (nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 i 2/POKL/5.2.1/2010).