Oświadczenia musi złożyć:

  • 46 790 radnych wszystkich szczebli
  • 1590 wójtów
  • 781 burmistrzów
  • 107 prezydentów
  • Według Zygmunta Łukaszczyka, wojewody śląskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, wypełniając oświadczenia majątkowe, najczęściej zapominają poinformować o posiadanych samochodach oraz o działkach, na których znajdują się wymienione w oświadczeniach domy. Zapominają również określić, czy poszczególne składniki majątku stanowią majątek odrębny czy wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej.
    Izabela Dziewulska-Gaj, główny specjalista w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opole ostrzega – Radni na każdym szczeblu samorządu po upływie wymaganego terminu i do czasu złożenia oświadczenia tracą dietę. Natomiast wójt i jego zastępcy, członkowie zarządu powiatu i województwa, sekretarze i skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi samorządu tracą wynagrodzenie.

    Podstawa prawna

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).