Odpowiedź W przypadku gdy wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia w wyznaczonym terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oferta podlega odrzuceniu lub postępowanie będzie unieważnione. Dopiero gdy wykonawca nie uzupełni oświadczenia, zamawiający wyklucza go z postępowania przetargowego, a złożoną przez takiego wykonawcę ofertę uznaje się za odrzuconą.

 

 

Uzasadnienie Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, zamawiający wzywa wykonawców, którzy:

  • w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub
  • nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, lub
  • złożyli wadliwe pełnomocnictwa
    – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
    Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Przepis ten odwołuje się do art. 25 ust. 1 Pzp, a nie tylko do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie). Nie należy zatem łączyć obowiązku wzywania do uzupełnienia jedynie z tym rozporządzeniem. Obowiązek wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp dotyczy wszystkich oświadczeń i dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 Pzp.
    Należy zauważyć, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przedłożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z art. 22 ust. 1 Pzp jest – stosownie do art. 44 Pzp – obowiązkowe we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od jego wartości. Obowiązek ten wynika wprost z Pzp i dlatego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, nie zostało wymienione w rozporządzeniu. 

 


Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

 

Podstawy prawne:
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1429)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817)

 

Gazeta Samorządu i Administracji >>zamów prenumeratę<<