Pomimo, że do takiej kwoty w istocie nie stosuje się prawa zamówień publicznych, to obowiązują pewne ogólne zasady wynikające z prawa krajowego, jak i wspólnotowego. W świetle niniejszych ustaleń prawnych, z jednej strony należy dbać o oszczędne wydawanie publicznych pieniędzy, z drugiej natomiast, zagwarantować uczciwą konkurencję.

Kwestię oszczędnego wydawania środków publicznych porusza ustawa o finansach publicznych, która nakazuje dokonywać wydatków w sposób „celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”. Jeśli dojdzie więc do przypadku, w którym dana gmina zleci wykonanie prac za cenę odbiegajaca w znacznym stopniu od ceny rynkowej, będzie to pretekstem do poinformowania rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Jeśli chodzi o obowiązek zachowania uczciwej konkurencji, to jest on bezpośrednim wynikiem ogólnych założeń traktatu WE. Nie ma tu żadnego znaczenia fakt, że zlecenie publiczne jest udzielane bez stosowania się do prawa zamówień publicznych – podała „Rzeczpospolita”.