-Ministerstwo administracji i cyfryzacji nie monitoruje ani kwestii tworzenia, ani powierzania stanowiska sekretarza gminy (powiatu, czy województwa samorządowego) -mówi Piotr Kołodziejczyk, wiceminister MAiC. -Wszelkie ewentualne działania podjęte przez ministerstwo zmierzające w kierunku zbadania prawidłowości zatrudniania sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego mogłyby się spotkać z zarzutem braku podstaw prawnych w tym przedmiocie -dodaje.

 

Zdaniem wiceministra ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wzmacnia pozycję sekretarza gminy, powiatu czy województwa. Zaś stanowisko to, jako należące do grupy stanowisk kierowniczych urzędniczych powinno być obsadzane w następstwie otwartego i konkurencyjnego naboru. – Osoba piastująca wysokie stanowisko w administracji samorządowej musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zadań w zakresie powierzonych jej obowiązków -wyjaśnia Piotr Kołodziejczyk.

 

Jednocześnie wiceminister podkreśla, że art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych daje pracodawcy możliwość czasowego powierzenia zatrudnionemu w urzędzie pracownikowi innej pracy, "jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki". -Przepis ten zastrzega jednak, że okres powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, nie może przekraczać 3 miesięcy w ciągu roku -wyjaśnia wiceminister.

 

Oznacza to, że przepis art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych umożliwia pracodawcy zagospodarowanie posiadanej już kadry pracowniczej, niemniej jednak, jako sytuacja wyjątkowa, powinno ono wynikać z bieżących potrzeb pracodawcy związanych z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kierowanej jednostki. Nie może też przekraczać wyznaczonego przez ustawodawcę okresu.

 

-Znaczenie przy zastosowaniu omawianego przepisu mają również kwalifikacje pracownika – zaznacza Piotr Kołodziejczyk. -Powierzona mu bowiem do wykonywania "inna" praca powinna odpowiadać jego kwalifikacjom, a zatem w konsekwencji korelować również z wymaganiami ustalonymi dla powierzonego stanowiska -dodaje.

 

Konstytucja przyznała jednostkom samorządu terytorialnego, jako odrębnym podmiotom publicznym, przymiot samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań. Samodzielność ta podlega ochronie sądowej. Jednym z atrybutów tej samodzielności jest pozostawienie w gestii kierowników urzędów samorządowych (wójtów, starostów, marszałków) swobody kreowania polityki kadrowej. Kierownicy urzędów gmin (starostw i urzędów marszałkowskich) realizują czynności w sprawach z zakresu prawa pracy względem zatrudnionych w tych urzędach pracowników.

 

– Z tych właśnie względów ministerstwo administracji i cyfryzacji nie posiada kompetencji do oceny, czy też weryfikacji działań podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (pracodawców samorządowych) w zakresie zatrudniania pracowników w urzędach administracji samorządowej -zaznacza Piotr Kołodziejczyk.