Projekty te są przedmiotem prac legislacyjnych w resorcie spraw wewnętrznych, a po ich zakończeniu zostaną skierowane do uzgodnień międzyresortowych.

MSWiA dokonało przeglądu obowiązujących aktów prawnych i zaproponowało zmiany do przepisów o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Oceniło też projekty przygotowane w ministerstwach pod kątem ich zgodności z założeniami reformy decentralizacyjnej. Zorganizowało spotkania z ministrami, aby skoordynować prace nad przepisami dotyczącymi rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, finansów publicznych i jednostek samorządu terytorialnego.

Po konsultacjach z ministrem finansów zdecydowano o kontynuowaniu decentralizacji finansów publicznych, zgodnie z którą więcej decyzji finansowych będą mogły podejmować samorządy terytorialne. Ministerstwo przygotowało także projekt „Strategii reformy administracji publicznej 2008-2015”.

W ramach reformy administracji rządowej resort spraw wewnętrznych i administracji kontynuował analizę m.in.: statutów ministerstw i urzędów centralnych, stanu zaplecza eksperckiego rządu oraz ustawy o Radzie Ministrów i ustawy o działach administracji rządowej.

Jeśli zaś chodzi o przywrócenie właściwej roli służby cywilnej w administracji publicznej, to projekt odpowiedniej nowelizacji ustawy rząd przyjął 6 maja br., a następnie skierował go do Sejmu. Projekt ustawy o pracownikach samorządowych Rada Ministrów zaakceptowała 24 czerwca br. 

źródło: www.premier.gov.pl