Uczestniczący w posiedzeniu poseł Janusz Palikot pogratulował ministerstwu inicjatywy powołania zespołu ds. uproszczeń, oceniając, że jest to jedna z najbardziej cennych inicjatyw rządu, zmierzająca do uproszczenia systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce. Jednocześnie zachęcał do przekazywania rekomendacji z zakresu legislacji do Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”. – Proponowane przez Zespół zmiany idą w bardzo dobrym kierunku – dodał.

Robocze spotkania poszczególnych grup odbywały się cyklicznie przez ostatnie dwa miesiące. – Naszą ambicją było zidentyfikowanie wszystkich regulacji i zapisów, które utrudniają życie beneficjentom funduszy europejskich. Dzisiaj możemy już podsumować pierwsze efekty prac trzech grup roboczych działających w ramach zespołu – powiedziała minister E. Bieńkowska.

Czego dotyczyły uwagi?

Od połowy sierpnia, kiedy został uruchomiony adres e-mail: prostefundusze@mrr.gov.pl, do 10 października 2008 r. zgłoszono 86 konstruktywnych i wartych rozpatrzenia zgłoszeń związanych z tematyką uproszczeń funduszy w latach 2007-2013. Zagadnienia w większości dotyczyły programu Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (ze względu na znaczącą liczbę uwag dotyczących RPO, do udziału w pracach Zespołu zostali zaproszeni również przedstawiciele Konwentu Marszałków Województw RP).

Obszary problemowe

Wskazywane problemy dotyczyły przede wszystkim etapu przygotowania wniosku oraz jego oceny, co wiąże się z aktualnym stadium wdrażania programów perspektywy finansowej 2007-2013. Do najczęściej zgłaszanych postulatów należały m.in.:

 • nadmierne wymogi na etapie oceny formalnej wniosków,
 • kwestie związane z funkcjonowaniem generatorów wniosków,
 • nadmierna liczba załączników,
 • wymagane zabezpieczenia,
 • proces rozliczania projektu,
 • konieczność prowadzenia wyodrębnionego konta na potrzeby projektu.
 • W ramach Grupy ds. Przedsiębiorców rozpatrzone zostało blisko 150 propozycji zmian, a prace nie zostały jeszcze zakończone. Niektóre z rekomendacji proponowanych przez Grupę zostały już wdrożone, m.in. zmieniono kryteria wyboru projektu, poszerzono katalog wydatków kwalifikowanych oraz zaproponowano zmiany w linii demarkacyjnej, umożliwiające wsparcie większej liczby przedsiębiorców z programu Innowacyjna Gospodarka. Dalsze uproszczenia będą wcielane w życie sukcesywnie.

  Uproszczenia w zakresie Generatorów Wniosków Aplikacyjnych, wypracowane przez Grupę ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały częściowo wprowadzone już 1 października 2008 r. Dotyczy to w szczególności ułatwienia spełnienia wymogu, aby wszystkie pola wniosku były wypełnione, możliwości przeliczania pól wniosku za pomocą jednego przycisku oraz wyeliminowania błędów przy sumowaniu pól wniosku. Pozostałe rekomendacje zostaną wprowadzone do końca marca 2009 r.

  Trzeci z zespołów – Grupa ds. Samorządów i Infrastruktury, opracował m.in. uproszczenia dotyczące kryteriów formalnych oceny wniosków.
  Pełna lista ułatwień wypracowanych przez Zespół ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy UE zostanie opublikowana w formie raportu.

  Wiceminister Krzysztof Hetman stwierdził, że wiele z tych postulatów można będzie zmienić jednym rozporządzeniem lub niewielkimi zmianami w dokumentach programowych, zatem na wprowadzenie w życie uproszczeń, beneficjenci nie będą musieli długo czekać. – Dzisiaj nie kończymy naszych prac, Zespół ds. uproszczeń funduszy europejskich będzie działał permanentnie – zapowiedział.