Otwierając spotkanie dr hab. inż. Jan Burek – wicemarszałek województwa podkarpackiego przypomniał, że Komisja Europejska zaakceptowała już Regionalny Program Operacyjny dla Podkarpacia. Został on uchwalony z jedną, aczkolwiek korzystną zmianą. Dział „Społeczeństwo Informacyjne” podniesiono do rangi Priorytetu (w projekcie był tylko Działaniem). Przeznaczona na ten cel kwota – 67 mln euro – nie uległa zmianie.

Założenia przygotowanej Strategii omówił Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. – „Strategia pokazuje w jaki sposób region podkarpacki będzie mógł się zmieniać, modernizować, aby stać się częścią społeczeństwa informacyjnego” – powiedział. Za ważne uznano w niej, by nie rozdrabniać działań, a skupić się na rzeczach najważniejszych, by powstał faktyczny impuls rozwojowy. – „Wyszliśmy z założenia, że nie chodzi o to, by informatyzować za wszelką cenę, ale żeby wywołać impuls gospodarczy. Uważamy, że informatyzacja jest narzędziem rozwoju gospodarczego, która za kilka lat wywoła nową jakość w regionie” – powiedział prezes K. Głomb.

Przypomniał jednak, że rozwój społeczeństwa informacyjnego jest trudnym zadaniem, o czym świadczą doświadczenia z wdrażania działania 1.5 ZPORR w latach 2004-2006. Zwrócił uwagę, że powinno się pamiętać o popełnionych błędach, po to, by ich nie powtarzać. – „Na bazie tych doświadczeń możemy się przygotować, żeby powstające problemy były jak najmniejsze, a opóźnienia jak najkrótsze” – powiedział prezes Krzysztof Głomb. Wśród dotychczasowych uchybień wymienił:
– brak projektów silnie innowacyjnych
– zbyt dużą lokalność projektów –
– niski poziom absorpcji „dobrych praktyk” ze starych państw UE.

Szanse przyspieszenia rozwoju podkarpackiej wsi omówił dr inż. Colin Hales z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odwołał się do danych ze sprawozdania z realizacji Strategii Lizbońskiej, gdzie odnotowano, iż już połowa wzrostu gospodarczego UE przypada na sektor ICT. Nawiązując do szans przyspieszenia rozwoju obszarów wiejskich przypomniał, że rozwój społeczeństwa informacyjnego odbywa się na ramach trzech filarów: infrastruktury dostępu do Internetu, rozwoju treści (przydatnych stron www, e-usług administracji) oraz rozwoju e-umiejętności wśród obywateli. Dlatego mieszkańcy podkarpackich wsi muszą stać się zdolnymi do korzystania z dobrodziejstw Internetu. Uznał, że właśnie edukacja powinna stać się silną częścią najbliższych działań i przypomniał, że w latach 2004-2006 tylko 15 proc. środków na rozwój SI było wydawanych na szkolenia dla pracowników urzędów oraz mieszkańców.

Rzeszowskie spotkanie było też okazją do przypomnienia celów i priorytetów zawartych w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Dokument ten zawiera m.in. zestawienie zadań publicznych, które mają być realizowane drogę elektroniczną. Według Michała Bukowskiego z MSWiA jednym z zadań PIP jest uruchomienie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Platforma udostępni w ujednoliconej formie e-usługi świadczone za jej pomocą przez poszczególne jednostki samorządu. Obywatel po zalogowaniu się na stronie e-PUAP będzie mógł z dostępnego katalogu wybrać sprawę, którą chce załatwić, po czym automatycznie zostanie przekierowany do właściwego terytorialnie i kompetencyjnie urzędu. E-PUAP umożliwi też m.in. dokonywanie płatności za zrealizowane usługi. Elektroniczna platforma będzie kontaktować się z aplikacjami bankowymi i przesyłać potwierdzenie wpłaty dokonanej przez mieszkańca do właściwego urzędu.

Podczas konferencji. zaprezentowano też propozycje projektów głównych na rzecz rozwoju SI na Podkarpaciu, określonych w e – Strategii. Jednym z nich jest Regionalna Platforma Elektronicznych Usług Administracji. Wdrożenie projektu ma umożliwić wnoszenie przez mieszkańców podań w formie elektronicznej, składania e-podpisu oraz uruchomienia w urzędach w pełni sprawnego elektronicznego obiegu dokumentów. Jak powiedział Dariusz Woźniak ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” platforma ma objąć 190 samorządów, co zapewni dostęp 7 tys. urzędników. W ramach realizacji projektu zapewniona zostanie wymiana wymianę ok. 3,5 tys. Komputerów oraz zakup serwerów i czytników kart elektronicznych oraz samych kart, a także skanerów służących wprowadzaniu dokumentów papierowych do obrotu cyfrowego. Od strony oprogramowania konieczne będzie wdrożenie jednolitego systemu obiegu dokumentów w urzędach regionu, a także systemów wspomagania zarządzania i aplikacji obsługujących zamówienia publiczne.
Planowane jest też powstanie Regionalnego Centrum Danych Administracji Publicznej, które ma stać się jednocześnie bazą dla kolejnych projektów regionalnych związanych z rozwojem SI.

Szczegóły odnośnie terminów prac, a także finansowania przedstawił Aleksander Konopek dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. W październiku opracowana ma być koncepcja, w listopadzie rozpoczną się prace nad Studium Wykonalności, a w pierwszym kwartale przyszłego roku złożony zostanie wniosek do UE o dofinansowanie projektu. Pełne wdrożenie Regionalnej Platformy planowane jest na rok 2009.

Wstępny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 37 mln zł, przy czym 85 proc. tej sumy pochodzić ma ze środków UE. Gdyby przystąpiły do niego wszystkie jednostki (190), to pojedynczy samorząd poniósłby wydatek rzędu 17 tys. zł, a władze regionalne wydatkowałyby kwotę 2,17 mln zł.

Drugim wielkim projektem regionalnym omawianym na konferencji „Cywilizacyjny Skok Podkarpacia” była inicjatywa zapewnienia mieszkańcom Podkarpacia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekt ten zrealizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego ‚Rozwój Polski Wschodniej’ w pięciu województwach: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Obecnie zbierane są ankiety od podmiotów publicznych zawierające dane o instytucjach planowanych do podłączenia do Internetu. Jak powiedział prof. Krzysztof Kaczmarski z Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową, do projektowanej sieci chęć przyłączenia zgłosiło 1250 podmiotów, które zamierzają połączyć z siecią 40 tys. komputerów oraz 20 tys. telefonów VoIP. Akces zgłaszają głównie: szkoły (500), obiekty kultury (biblioteki, MOK-i), urzędy administracji, jednostki straży pożarnej, ośrodki zdrowia, jednostki policji itd. Jak powiedział profesor Kaczmarski, zgłoszenia będą przyjmowane tylko do środy 17 października br. (regulaminowy termin nadsyłania ankiet minął w sierpniu br.). Po tym czasie rozpoczną się już prace koncepcyjne.

Możliwości wzmocnienia trzeciego filaru (kwalifikacji i umiejętności) składającego się na społeczeństwo informacyjne omówił Łukasz Nikitin ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Naprzeciw potrzebom szkoleniowym wyjdzie projekt P@RSI, czyli Podkarpacki Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Będzie to znaczącej wielkości, obejmujący od 36 do 48 modułów szkoleniowych, cykl szkoleń dla pracowników i managementu administracji lokalnej oraz opieki zdrowotnej w powiatach. Realizowany będzie w kilku miejscowościach na terenie regionu podkarpackiego, tak by mógł dotrzeć do jak najszerszej grupy beneficjentów. Obejmie szkolenia, warsztaty, ale także krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne w celu zapoznania się z „dobrymi praktykami” projektów.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa poświęcona problemom, a także potrzebom w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu. Prezes Krzysztof Głomb stwierdził, że najważniejszym dla regionu będzie moment startu wdrażania e – Strategii. Po zaakceptowaniu przez Sejmik, prawdopodobnie w grudniu br., strategia winna stać się ‘mapą drogową’ działań władz województwa i ich partnerów – „nie można jej odłożyć na półkę”. Za kluczowy warunek jej realizacji uznał zdolność do zawiązania partnerstwa – między samorządami, światem nauki oraz sektorem firm IT.

Robert Godek, starosta strzyżowski zastanawiał się nad szansami rozstrzygnięcia przetargu na radiowe częstotliwości WIMAX. Region podkarpacki podzielony zostanie na trzy podregiony w których odbędą się przetargi. Uznał, że samorządy powinny porozumieć się i wystartować w postępowaniach, by zapewnić dostęp do Internetu na najdalej wysuniętych na południowy-wschód częściach kraju.

Przemysław Borzestowski – wiceprezes zarządu Asseco Poland SA powiedział, że wdrażając poszczególne projekty informatyczne, samorządy powinny konsultować projekt już od momentu przygotowywania założeń. O konieczności szkolenia pracowników urzędów przypominał z kolei Zdzisław Nowakowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu. Specjalny program edukacyjny dla wójtów i burmistrzów będzie realizowany w ramach wdrożenia Planu Informatyzacji Państwa.

Doświadczenia w zakresie wdrażania bezpłatnego dostępu Internetu dla mieszkańców w gminie Czudec, przedstawił Sławomir Cynkar – zastępca wójta gminy. Od 2004 roku gmina zapewnia dla swoich mieszkańców bezpłatny dostęp do sieci. Koszty pokrywane są z budżetu gminy. Obecnie do Internetu podłączonych jest ok. 1300 komputerów indywidualnych. Z punktu widzenia swoich doświadczeń wskazał, iż projekt zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu dla całego Podkarpacia jest bardzo ambitny.

W dyskusji wziął udział również Lesław Bańdur – dyrektor Biura Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa, który zwracał uwagę na wielofunkcyjność rozwiązań radiowego dostępu do Internetu i wyraził poparcie dla realizacji samorządowych inicjatyw zapewniających mieszkańcom dostęp do sieci z wykorzystaniem technologii WiMax.

źródło: www.mwi.pl