Przedstawiono także harmonogram prac i realizacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego. Tematy zaprezentował dr Krzysztof Heller przedstawiciel wykonawcy Studium Wykonalności projektu. W drugiej części konferencji przedstawicieli przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zapoznano z głównymi założeniami projektu oraz zakresem współpracy na etapie budowy i eksploatacji sieci.

Inicjatorem całości przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 proc. mieszkańców i 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, oraz warmińsko-mazurskim.

Projekt SSPW zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące zasoby należące do różnych operatorów. Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością poszczególnych województw Polski Wschodniej. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Polski Wschodniej. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową, ale również technologiczną, gdyż biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, w ten sposób wybudowana sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku.

Realizacja projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Studium Wykonalności projektu SSPW

Fot. www.podkarpackie.pl