Głównym założeniem projektu było stworzenie i uruchomienie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która miała zostać udostępniona wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom w celu ułatwienia kontaktu z administracją oraz zminimalizowania czasu realizacji spraw urzędowych. Podstawowym celem projektu było stworzenie miejsca dostępu do usług instytucji publicznych drogą elektroniczną.

Do najważniejszych funkcjonalności platformy należą między innymi: Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), które umożliwia łatwe wyszukanie potrzebnego wzoru dokumentu oraz złożenie go w tym samym miejscu, jak również Katalog Usług Publicznych obejmujący całość usług administracyjnych świadczonych przez podmioty publiczne. Wszystkie dostępne obecnie na platformie funkcjonalności to:

 • Katalog Usług Publicznych – to unikalny, w skali systemów informatycznych administracji publicznej, wyznacznik sposobu prezentowania i opisywania usług w administracji. Katalog usług ma na celu utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (nie tylko tych realizowanych przez ePUAP) oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie oraz filtrowanie.
 • Przekazywanie dokumentów pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami usług publicznych – usługa umożliwia przekazywanie dokumentów w obie strony wraz z wystawieniem odpowiednich poświadczeń (zgodnie z przepisami KPA i ustawy o informatyzacji). W ramach realizacji usługi ePUAP może pełnić rolę Skrzynki Podawczej dla jednostek administracji publicznej, za pośrednictwem, której podmiot gospodarczy/obywatel może przekazać dokument, jak również system może być wykorzystywany przez instytucje publiczne do realizacji doręczeń dokumentów zgodniez rozporządzaniem.
 • Przekazywanie transakcji pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami – usługa pozwala na udostępnienie, przez usługodawcę, możliwości komunikacji bezpośrednio z jego systemami informatycznymi (tryb wywołanie-odpowiedź). Przykładem usługi publicznej wykorzystującej usługę przekazywania transakcji może być pytanie o stan sprawy, jak również automatycznie obsługiwane zapytanie do rejestru.
 • Usługi koordynacyjne – ePUAP to mechanizm nadzorujący poprawną obsługę złożonych usług elektronicznych.
 • Broker rejestrowy – to zestaw usług adresowanych do instytucji prowadzących rejestry publiczne, pozwalające, tym instytucjom, na definiowanie i udostępnienie swoich usług w strukturach (informacji oraz samych usług) innych niż struktury, których używają systemy informatyczne wspierające działalność rejestrów.
 • Usługa bezpieczeństwa – zawiera zbiór usług służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych instytucji publicznych.
 • Obsługa opłat –funkcjonalność pozwala usługobiorcom, na realizację opłat skarbowych on-line metodami dostępnymi w Internecie oraz wspiera usługodawców i organy podatkowe w zakresie weryfikacji dokonania opłaty.
 • Usługi front-end – umożliwiają składowanie dokumentów podmiotu, tworzenie dokumentówi pracę z nimi oraz przekazywanie ich między podmiotami.
 • Portal Interoperacyjności (usługi wspierające tworzenie i publikacji ram interoperacyjności) – ePUAP jest narzędziem pracy zespołów przygotowujących rekomendacje dla wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych.
 • Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD) to baza obowiązujących i rekomendowanych wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych.
 • Nadal prowadzone są prace, mające na celu, uzupełnienie obecnie już działających, funkcjonalności. Do najważniejszych prac związanych z ulepszaniem systemu należeć będą: poprawa ergonomii aplikacji, walidacja danych użytkownika oraz poprawa wyglądu aplikacji.

  Założone na początku budowy platformy ePUAP cele zostały osiągnięte. Pomimo prowadzonych działań mających na celu poprawę jakości funkcjonalności ePUAP, projekt jest gotowy do formalnego rozliczenia. Zgodnie
  z wymaganiami podstawowe podsystemy już działają, a co za tym idzie użytkownicy mogą korzystać z platformy
  w zakresie dogodnym dla każdego. Zespół projektowy zakończył przeprowadzane testy systemu, zweryfikował
  i poprawił wykryte błędy oraz braki systemowe, w związku z czym system jest gotowy do pracy.

  źródło: www.e-puap.mswia.gov.pl