Zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej w 95,2 proc. zamówień, a w przypadku 87 proc. wszystkich zamówień cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Ze sprawozdania wynika, że średnio na przetarg wpływały 2,29 oferty. Jest to mniej niż w poprzednich latach. Wynika to stąd, że w 2007 r. po raz pierwszy uwzględniono w statystyce zamówienia o najniższej wartości, czyli nieprzekraczające 60 tys. euro.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych o największej wartości muszą być również publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE). Polscy zamawiający w 2007 r. opublikowali w DUUE 11 197 ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz konkursach, co stanowiło 8 proc. wszystkich przetargów i konkursów ogłoszonych na forum unijnym. Blisko 98 proc. zamówień na polskim rynku przypadło przedsiębiorcom krajowym, 309 zamówień udzielono wykonawcom zagranicznym. Najwięcej zamówień wykonali przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

Prezes Urzędu przeprowadził 349 kontroli postępowań, w tym 273 kontrole uprzednie. W tym przypadku 71 proc. postępowań dotyczyło złamania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z tego unieważnieniem postępowania zakończyło się ok.
4 proc. spraw. Do Urzędu wniesiono 1 582 odwołania, jest to znaczny spadek w porównaniu z latami poprzednimi.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, polski rynek zamówień rozwija się dynamicznie, rośnie liczba postępowań w trybie otwartym, co świadczy o jego dużej konkurencyjności. Zauważalny jest również wzrost liczby kontraktów zawartych przez polskich przedsiębiorców na rynku unijnym. Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest zadowalająca.

W ocenie prezesa UZP, należy zwiększyć efektywność wydawania pieniędzy publicznych w zamówieniach, wzmocnić konkurencję i podnieść jakość zamówień. Konieczne są dalsze prace nad zmianą przepisów o zamówieniach połączone z zapewnieniem zgodności ustawy z prawem unijnym. Niezbędne są również działania, które doprowadzą do jeszcze szerszego upowszechniania wiedzy na temat zasad udzielania zamówień publicznych, takich jak np. opracowanie wzorcowych dokumentacji czy propagowanie elektronicznej drogi składania ofert.

źródło: www.premier.gov.pl